Kalite Politikalarımız

  • Ana Sayfa /
  • Kurumsal /
  • Kalite Politikalarımız

“Hedefimiz; Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek.”

Yüksekdağ firması olarak ve her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Yüksekdağ en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunmasını, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini ve çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmeyi, doğal çevreyi korumayı amaç edinmiştir. Bu hususta sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işlemektedir.

Kuruluşumuzun sorumluluk alanında bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

+ Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek,

+ Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamak,

+ Tüm faaliyetlerde; yasal şartları, mevzuat ve işveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,

+ Çalışanlarında Entegre Yönetim Sistemi bilincini yerleştirmek, karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmek ve çevre bilincinin verilmesi amacıyla gerekli eğitimleri almasını sağlamak. Bu bağlamda bünyesinde oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi departmanıyla Kalite, Çevre ve İSG sisteminin performanslarını denetlemek ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeyi sürekli kılmak,

+ Önceden tedbir alarak İSG risklerinin ortadan kalkmasını sağlamak ve bu sayede kazaların önlenmesi, çalışanlarımıza ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek, her türlü kazayı raporlamak,

+ Gerçekleştirdiği projelerde doğal kaynakları en etkin biçimde kullanmak ve çevrenin kirlenmesini önlemek,

+ Çevre ve İSG konularında tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunmak,

+ Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin ve iş sağlığının korunmasını ön planda tutmak.

Çalışanların sağlık ve güvenliği Yüksekdağ İnşaat'ın profesyonel etik anlayışının en önemli esaslarındandır. Bu nedenle tüm faaliyet alanlarında iş gücünün sağlık ve güvenliğinin korunması ve iyileştirilmesi için uygun ortam sağlanması ve tüm iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kurumsal kültüre işlemesi için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik yönetimi ve olası risklere karşı sürekli tedbir politikaları, Yüksekdağ İnşaat'ın çalışanlarına bağlılığını göstermekte ve karşılığında da çalışanların şirkete bağlılığını sürekli olarak arttırmaktadır.

Tüm çalışanlara ve taşeronlara verilen planlı eğitimlerle, güvenlik ve sağlık konularında bilgi sahibi ve yetkin bir iş gücü oluşturarak çalışanların hem kendi hem de başkalarının sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır.

Kazaların detaylıca incelenmesi, nedenlerinin anlaşılması ve sonrasında alınan dersler risk yönetiminin geliştirilmesi ve güvenlik performansının artırılmasında büyük rol oynamaktadır. İncelemeler sonunda kazaların tekrar etmemesi için gerekli eğitimler verilmekte olup prosedürler, taşeron/malzeme seçimi ve iş süreçlerinin yenilenmesi dahil birçok konu gözden geçirilmektedir.

İş güvenliği konusunda İnşaat grubuna İstanbul'un önemli ilçelerinin başında gelen Esenyurt Belediyesi’nden verilen teşekkür mektupları bu konuya verdiğimiz önemi kanıtlar niteliktedir. Yüksekdağ İnşaat, tüm bu çalışmalardan ortaya çıkan verilerle doğru izleme ve ölçümleme mekanizmaları kurup kazaları gerçekleşmeden önce önlemeye çalışmaktadır. Kazalarda insan hatası riskini azaltmak için düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerinde eğitimler verilmektedir.

Böylece çalışanlar, kendi çalışma alanlarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk almaya teşvik edilmektedir. Tüm eğitim prosedürlerini de belirli periyotlarda gözden geçirerek, ortaya çıkabilecek yeni sorunları belirleme hedeflenmektedir.

Yüksekdağ İnşaat'ın hayata geçirdiği tüm çalışmalar, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı OHSAS 18001 kapsamındadır.

Yüksekdağ İnşaat tüm faaliyet alanlarında yürüttüğü projelerindeki riskleri sistemli olarak analiz etmekte ve yönetmektedir. Projeler grubun ana gelir kaynakları olup her ne kadar riskler hiçbir projede tamamen bertaraf edilemese de maruz kalınan risk oranlarını en aza indirmek, proje sonundaki başarının niteliğini belirlemektedir.

Yürütülen projelerde karşılaşılan riskler teknik, hukuki, mali, ahlaki, sosyal ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Her projenin kendine özgü bir yapısı olacağından, projeye ait potansiyel riskler ve fırsatlar henüz teklif aşamasında iken uzmanlık ve bilgi birikimi ile sistemli bir şekilde tanımlanıp fiyatlandırılmakta, bu tanımlamalar ışığında projelendirme ve uygulama süreci boyunca kontrol altında tutularak proje kârlılıkları korunmaktadır.

Projelerde risklerin en düşük seviyeye indirilmesi iş süreçlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve geliştirilmesi ile mümkündür. Bu iyileştirmeler gerek proje seviyesinde gerekse şirket seviyesinde yapılmakta olup sektördeki kanıtlanmış en iyi çözümler temel alınmaktadır.

Projelerde kullanılan farklı sözleşme mekanizmaları, o projenin risk düzeyini belirler. Yüksekdağ İnşaat şirketlerinin ve iştiraklerinin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetime tabi tutulmaktadır. Bu denetimler, risk düzeyi esas alınarak denetim standartlarıyla uyumlu bir biçimde yapılmaktadır.

Finansal Risklerin analizi için şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Hizmetler Bölümü krediler, banka mektupları, sigortalar, nakit akışları, müşteriler, taşeronlar vb ile ilgili riskleri analiz etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ve imza attığımız her projede çevre duyarlılığı esaslı hareket etmekteyiz. Geleceğe karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak, hem hammadde kullanımı hem de geri dönüşüm konusunda titizlikle hareket etmekteyiz. Gerekli tüm yasal ve vicdani gereklilikleri yerine getiren bizler çevre politikalarımız kapsamında;

+ Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hukuki tüm önlemleri almaktayız.

+ Olabilecek tüm kazaları ve yaratacağı çevre kirliliğini önlemek için risk analizleri yapmaktayız.

+ Enerji ve su gibi doğal kaynakları korumaya yönelik tüm yeni yöntemleri takip etmekte ve sistemlerimizde uygulamaktayız.

+ Çevrenin ve doğal yapının muhafaza edileceği çalışma prensiplerini oluşturmak ve yaymak için idari sistemimizde düzenli toplantılar yapmakta ve kararlar almaktayız.

+ Tüm bu konular hakkında en alttan en üste tüm çalışanlarımızın eğitim almasını sağlamakta ve bilinçlenmeleri için çalışmaktayız.